THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CÔNG NGHIỆP LONG AN

  1. Thư viện
  2. Trang chủ

Sách In 4.190

Thành viên 3

Ấn phẩmMỚI NHẤT

Để bổ sung thêm sách, giáo trình phục vụ cho công tác học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, sinh viên trong toàn trường. Căn cứ vào yêu cầu của từng khoa, thư viện công bố tên các ấn phẩm mới